Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) mia4kids.com ve mia4kids.com mobil cihaz uygulamalarının (Platform) sahibi olan, merkezi Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi No. 4/6 Şişli İstanbul adresinde bulunan Alegori Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile Platform’a işbu Sözleşme’de belirlenen şartları ve koşulları kabul ederek üye olan kullanıcı (Üye) arasında aşağıdaki şart ve koşullarda akdedilmiştir.
 1. Şirket ve Üye işbu Sözleşme’de ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 • İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform aracılığıyla 2-5 yaş arası çocuğunun yeteneklerini ve gelişimini Çoklu Zeka Teoremi’ne göre ölçmek ve bu doğrultuda Platform tarafından gönderilen etkinliklere ulaşmak isteyen Ebeveyn Üyeler’in Platform üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. TANIMLAR

Şirket : Alegori Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ifade eder.

Platform: Şirket’in sahibi olduğu www.mia4kids.com ve www.mia4kids.com mobil uygulamasını ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Platform’a üye olan ya da ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

Üyelik Hesabı: Üye’nin Platform’da yer alan uygulamalar ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerin girildiği yalnızca ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Çoklu Zeka Teoremi : Howard Gardner’ın Çoklu Zeka Teoremi’ni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üye’nin Platform üzerinden ilettiği kişisel verilerin kullanım, saklanma, işlenme, aktarılma amaçları ve yöntemleri ile benzeri konular dahil olmak üzere Şirket’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasının düzenlendiği, Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

4. GENEL ESASLAR

 • Kullanıcı tarafından üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve işbu Sözleşme’nin onaylanmasıyla üyelik statüsü kazanılır. Üyelik bilgileri hakkında doğru ve güncel bilgi vermeyen Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Şirket, Üye bilgilerinin içeriğini ve doğruluğunu araştırmakla sorumlu değildir.
 • Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Üye işbu Sözleşme’yi onaylayarak Platform’a üye olur ve ve adına bir Üyelik Hesabı açılır. Platform hizmetlerinden yararlanmak isteyen Üye’nin Platform’da yer alan premium üyelik seçeneklerini tercih etmesi ve Platform’da belirtilen fiyatlandırmalar üzerinden ödeme yapması gerekmektedir. Ödemeler online ödeme sistemi ile yapılacak olup ilan Üyelik Hesabı sahibine fatura edilecektir. Premium üyelik ücreti ödemeyen Üye’ler Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanamaz.
 • Platform’da belirtilen hizmetler iki (2) ve beş (5) yaş arası çocukların yeteneklerini ve gelişimini Çoklu Zeka Teoremi’ne göre ölçmeye ve çocuğun gelişim ihtiyaçlarına özel günlük oyun planlaması yapmaya yönelik olup Ebeveyn Üye’nin çocuğu ile ilgili verdiği bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Üye’nin sorumluluğundadır. Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Şirket, verilen bilgilerin güncelliğini taahhüt etmez, ancak bilgilerin güncellenmesini Üye’den talep edebilir. Şirket’in talebi halinde bilgilerini güncellemeyen Üye’nin üyeliği askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.
 • Platform’da Çoklu Zeka Teoremi doğrultusunda Ebeveyn Üye çocuğunun sözel zeka, mantıksal zeka, doğa zekası, içsel zeka, görsel zeka, müzik zekası, bedensel zeka, sosyal zeka olmak üzere sekiz (8) zeka alanında gelişimi amaçlanmakta olup Platform tarafından gönderilen etkinliklerin doğru şekilde yapılmasından ve Üye’nin Platform’a günlük etkinlik raporu göndermesinden ve bu etkinlik raporunun doğruluğundan Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye, Premium paket satın alması halinde, hizmet için üye olduğu günden itibaren 14 gün içinde (“Cayma Dönemi”) herhangi bir nedenle ya da nedensiz olarak ödediği tüm paraların geri ödemesini alma hakkına sahiptir. Üye, bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.
 • Üye, Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlar.
 • Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Platform’dan talepte bulunması halinde Platform, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için Platform’a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapar.
 • Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Üye, diğer internet sitesi veya aplikasyon kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
 • Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin Platform’da bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilir.
 • Üye, Şirket’in faaliyetleri kapsamında, Platform’a üyelik aşamasında verdiği iletişim kanalları üzerinden Üye’ye bilgilendirmeler, ürün ve hizmet tanıtımları, ebeveyn memnuniyeti anketleri, bakıcı memnuniyeti anketleri, yeni üye katılım bildirimleri, reklamlar, kampanyalar, avantajlar ve sair bilgilendirmeler sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
 • Üye, Platform’u hiçbir şekilde yazılı olan ya da olmayan kanun, genel ahlak, örf, adet kurallarına ve etik kurallara aykırı bir amaç için kullanamaz.
 • Şirket, Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirleri almaktadır. Nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi gerekir. Üye, Platform’a üye olmakla ve Platform’u ziyaret etmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Platform’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Platform’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlali nedeniyle Şirket’in herhangi bir zarara uğraması ya da üçüncü kişilere tazminat ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapması halinde Üye, Şirket’in zararlarını tazmin edeceğini ve Şirket’in kendisine rücu ettiği tutarları nakden ve defaten Şirket’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. GİZLİLİK

 • Üye, Platform’un sunduğu hizmetlerden faydalanmak üzere bir hesap oluşturarak ya da Platform’u ziyaret ederek Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık olarak ve özgür iradesiyle rıza gösterir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerinin önlenmesi için gereken tedbirleri almaktadır. Üye, kişisel verileri üzerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Şirket, Platform’un içeriği, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü fikir, marka, tasarım, logo, slogan, ticari takdim şekli ve sair içeriğin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Üye, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, Platform’un tamamını ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz. Fikri mülkiyet haklarının Üye tarafından ihlal edilmesi halinde Üye, Şirket’in olumlu, olumsuz, doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Platform tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Platform, Sözleşme’deki herhangi bir hükmün ihlal edilmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

 • Dokuz (9) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Open chat
WhatsApp iletişim